Samenwerkingsovereenkomst Lion Legal Publishing en
Damsté advocaten - notarissen

DEFINITIES:

Cliënt:

Een bezoeker van een notariële site van Lion Legal Publishing die zijn/haar gegevens via een formulier achterlaat en een aanbetaling doet.

PARTIJEN:

TribeVibe, h.o.d.n. Lion Legal Publishing, gevestigd en kantoorhoudende te (2012 CE) Haarlem aan de Kleine Houtweg 109, hierna (“Lion Legal Publishing”);

en

Damsté advocaten - notarissen gevestigd en kantoorhoudende te (7521 AG) Enschede aan de Hengelosestraat 571, hierna (“Partner”);

OVERWEGENDE DAT:

A. Lion Legal Publishing uitgever is van verschillende notariële sites.

B. Partner een notariskantoor is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

C. Lion Legal Publishing en Partner wensen een exclusieve samenwerking aan te gaan in de volgende regio(\'s):

 • Enschede

En voor de hieronder genoemde site(\s):

 • BV-Oprichten.com
 • Stichting-Oprichten.com

D. Lion Legal Publishing en Partner wensen in deze overeenkomst de voorwaarden met betrekking tot bovengenoemde samenwerking nader vast te leggen;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1.) SAMENWERKING

1.1 Partner en Lion Legal Publishing komen overeen te gaan samenwerken in overeenstemming met het bepaalde in deze overeenkomst (hierna “Samenwerkingsovereenkomst”).

2.) PRESTATIES LION LEGAL PUBLISHING EN ADVERTEERDER

2.1 In het kader van de samenwerking verbindt Lion Legal Publishing zich om:

(a) Het beheren en exploiteren van notariële websites.

(b) Het opmaken en plaatsen van een profielpagina over Partner.

(c) Het per mail versturen van aanvragen binnen de afgesproken regio aan Partner.

2.2 In het kader van de samenwerking verbindt Partner zich om:

(a) Zich in te spannen om contact op te nemen met de Cliënt zodra Lion Legal Publishing deze gegevens heeft verstuurd naar het door Partner opgegeven e-mailadres.

(b) Zorg te dragen dat Lion Legal Publishing altijd de juiste gegevens heeft van Partner voor het opmaken van het profiel en het versturen van de aanvragen.

3.) BETALING

3.1 Cliënt betaalt Lion Legal een vergoeding onder de noemer aanbetaling. Lion Legal stuurt hiervoor een factuur.

3.2 Cliënt betaalt het onderstaande tarief aan Partner voor zijn werkzaamheden. Partner stuurt voor het onderstaande tarief een factuur.

Oprichting BV

 • Oprichten BV 1 aandeelhouder € 250,00
 • Oprichting BV 1 aandeelhouder (binnen 24 uur) € 400,00

Oprichting Stichting

 • Stichting oprichten 1 bestuurder/oprichter € 250,00
 • SBBI € 275,00
 • ANBI € 275,00
 • STAK v/a € 1.300,00
 • Derdengelden € 450,00

Extra vergoedingen bij Oprichting BV of Stichting

 • Additionele aandeelhouder/bestuurder € 20,00
 • Buitenlandse aandeelhouder/oprichter € 125,00
 • Vertaling akte & POA € 225,00

Omzetting op Notariële inbreng akte op basis van beschrijving van accountant cliënt

 • Omzetting eenmanszaak naar BV (Activa Passiva omzetting) € 250,00
 • Omzetting eenmanszaak naar BV (Geruisloze inbreng) € 950,00
 • Omzetting eenmanszaak naar BV (Ruisende inbreng) € 525,00

Overige diensten

 • Aandelen overdracht v/a € 425,00
 • Integrale statuten wijziging BV € 300,00
 • Aanpassingen in de huidige statuten v/a € 500,00

3.3 Partner betaalt aan Lion Legal geen vergoeding.

4.) BETALING

4.1 De in deze Samenwerkingsovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

5.) WIJZIGINGEN

5.1 Aanpassingen aan bijvoorbeeld contactgegevens worden binnen 3 werkdagen doorgevoerd.

5.2 Partner dient wijzigingen door te geven per e-mail gericht aan ronald@lion-legal.nl.

7.) GEBRUIK LOGO’S EN LINKS

7.1 Beide partijen maken een hyperlink naar de wederzijdse websites.

7.2 Partner heeft het recht de logo’s van de juridische websites van Lion Legal Publishing te gebruiken.

7.3 Lion Legal heeft het recht het logo van Partner te gebruiken op de bovengenoemde sites van Lion Legal Publishing.

8.) BEËINDIGING

8.1 De Samenwerkingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de samenwerkingsovereenkomst per mail opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

8.2 Beide partijen behouden zich het recht voor de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen zonder opgaaf van reden.

8.3 Nadat een einde aan de Samenwerkingsovereenkomst is gekomen om welke reden dan ook, zijn partijen niet langer gerechtigd om zich met elkaar te associëren en zullen zij elk gebruik van elkaars merken en namen staken en gestaakt houden.

9.) EXCLUSIVITEIT

9.1 De genoemde exclusiviteit onder C. is alleen van toepassing op de in deze samenwerkingsovereenkomst genoemde regio\'s en websites. Lion Legal Publishing en Partner zijn en blijven te allen tijde bevoegd tot het aangaan van soortgelijke samenwerkingen met andere notariële sites en/of initiatieven met derden.

10.) INFORMATIE-UITWISSELING EN GEHEIMHOUDING

10.1 Partijen zullen alle informatie die zij in het kader van deze Samenwerkingsovereenkomst (alsmede de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst) verkrijgen, op welke wijze dan ook, omtrent de naw-gegevens van aanvragers, strategieën, producten, tarieven en diensten zowel tijdens als na beëindiging van deze Samenwerkingsovereenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien partijen tot openbaarmaking krachtens de wet verplicht zijn of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

11.) AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Lion Legal Publishing en Partner zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die de andere partij lijdt door tekortkomingen van de ene partij bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, behoudens voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet.

11.2 Lion Legal Publishing is nooit partij in een overeenkomst tussen Partner en Cliënt. Partner vrijwaart Lion Legal Publishing van enige aanspraak van Cliënt ten aanzien van de uitvoering van de aanvraag.

11.3 Lion Legal Publishing streeft ernaar om haar websites continu beschikbaar te houden voor bezoekers. Echter aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die Partner mogelijk kan lijden wanneer een website niet bereikbaar is.

12.) OVERDRAAGBAARHEID

12.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Samenwerkingsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd.

13.) OVERIG

13.1 Op deze Samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Samenwerkingsovereenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beslecht worden ten overstaan van de bevoegde rechter te Haarlem.

13.3 Alle kennisgevingen of andere mededelingen die partijen op grond van deze Samenwerkingsovereenkomst aan elkaar zullen doen vinden schriftelijk plaats aan de in deze Samenwerkingsovereenkomst genoemde contactpersonen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

13.4 Voor zover en indien Partner gebruik maakt van algemene voorwaarden, wordt iedere toepassing van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND

Namens Lion Legal
Ronald Buijs
Haarlem, 01-07-2016

Handtekening-kl

 

Namens Damsté advocaten - notarissen
Dolf Plaggemars
Enschede

Signed on 13/07/2016 10:35AM
IP Address: 37.143.35.99