OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Partijen:

  1. Tribevibe, gevestigd te Haarlem aan de Kleine Houtweg 109, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ronald Buijs, hierna te noemen: “Opdrachtgever”;
  2. Excalibur Media,gevestigd te Haarlem aan de Kloosterstraat 34 1-8, , rechtsgeldig vertegenwoordigd door Frank Verduijn, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”; gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:

  1. Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van het uitgeven van websites;
  2. Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan een freelance redacteur;
  3. Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
  4. Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
  5. Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
  6. Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
  7. deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;
  8. Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1 De opdracht

1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten: Schrijven van artikelen voor de websites van Tribevibe.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

2.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

2.2. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

2.3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

2.4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

3 Duur van de overeenkomst

3.1. De opdracht vangt aan op de datum van ondertekening van dit contract en wordt aangegaan voor de duur van het Project.

3.2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 4 Nakoming en vervanging
4.1 Indien de Opdrachtnemer op enig moment voorziet dat hij de verplichtingen in verband met een geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5 Opzegging overeenkomst

5.1 Beide partijen behouden zich het recht voor de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen zonder opgaaf van reden.

5.3 Nadat een einde aan de Samenwerkingsovereenkomst is gekomen om welke reden dan ook, zijn partijen niet langer gerechtigd om zich met elkaar te associëren en zullen zij elk gebruik van elkaars merken en namen staken en gestaakt houden.

6 Vergoeding, facturering en betaling
6.1 Opdrachtgever betaalt Opdrachtnemer  per woord exclusief BTW.
6.2 Opdrachtnemer zal voor de verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur (doen) zenden. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
6.3 Opdrachtgever betaalt het gefactureerde bedrag aan Opdrachtnemer binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Artikel 7 Aansprakelijkheid/ Verzekering 
7.1 Tribevibe en Partner zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die de andere partij lijdt door tekortkomingen van de ene partij bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, behoudens voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet.

7.2 Beide partijen zijn zelf verantwoordelijk om, indien zij dit wensen, voor zichzelf een verzekering af te sluiten tijdens de werkzaamheden.

Artikel 8 Informatie-Uitwisseling En Geheimhouding

8.1 Partijen zullen alle informatie die zij in het kader van deze Samenwerkingsovereenkomst (alsmede de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst) verkrijgen, op welke wijze dan ook, omtrent de naw-gegevens van aanvragers, strategieën, producten, tarieven en diensten zowel tijdens als na beëindiging van deze Samenwerkingsovereenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien partijen tot openbaarmaking krachtens de wet verplicht zijn of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

9 Rechts- en forumkeuze
9.1 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Haarlem worden voorgelegd.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst
Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND

Namens Tribevibe
Ronald Buijs
Haarlem, 16-08-2016

Handtekening-kl

 

Namens Excalibur Media
Frank Verduijn
Haarlem

Onderteken dit document met uw muis of als u een tablet gebruikt met uw vinger. Door dit document digitaal te ondertekenen gaat u akkoord met de bovenstaande overeenkomst.
Na ondertekening kunt u dit document opslaan als Pdf en/of printen.
22/06/2024