Samenwerkingsovereenkomst Lion Legal Publishing en
G.J. van Oosten B.V.

DEFINITIES:

Adverteerder:
Een advocatenkantoor met profiel en logovermelding op (één van) de sites van Lion Legal.

Aanvrager:
Een bezoeker van een juridische site van Lion Legal Publishing die zijn/haar gegevens telefonisch of via een formulier achterlaat met het verzoek in contact te komen met Adverteerder.

PARTIJEN:

TribeVibe, h.o.d.n. Lion Legal Publishing, gevestigd en kantoorhoudende te (2011 TK) Haarlem aan de Zijlstraat 47, hierna (“Lion Legal Publishing”);

en

G.J. van Oosten B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1054GJ) Amsterdam aan de Vondelstraat 41, hierna (“Adverteerder”);

OVERWEGENDE DAT:

A. Lion Legal Publishing uitgever is van verschillende juridische sites.

B. Adverteerder een advocatenkantoor is dat ingeschreven staat bij de Raad van Rechtsbijstand en zowel betalende cliënten als cliënten op basis van toevoeging bijstaat.

C. Lion Legal Publishing en Adverteerder wensen een exclusieve samenwerking aan te gaan in de volgende regio('s):

- Nederland (Alle regio's)

En voor de hieronder genoemde site(s) en eventuele rechtsgebied(en):

- Ingevorderd-Rijbewijs.nl (Alleen CBR zaken)

D. Lion Legal Publishing en Adverteerder wensen in deze overeenkomst de voorwaarden met betrekking tot bovengenoemde samenwerking nader vast te leggen;

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1.) SAMENWERKING

1.1 Adverteerder en Lion Legal Publishing komen overeen te gaan samenwerken in overeenstemming met het bepaalde in deze overeenkomst (hierna “Samenwerkingsovereenkomst”).

2.) PRESTATIES LION LEGAL PUBLISHING EN ADVERTEERDER

2.1 In het kader van de samenwerking verbindt Lion Legal Publishing zich om:

(a) Het beheren en exploiteren van juridische websites met een telefonische intake balie.

(b) Het opmaken en plaatsen van een profielpagina over Adverteerder.

(c) Het plaatsen van een logo van Adverteerder op elke pagina.

(d) Het per mail versturen van aanvragen binnen de afgesproken regio aan Adverteerder.

2.2 In het kader van de samenwerking verbindt Adverteerder zich om:

(a) Zich in te spannen om contact op te nemen met de Aanvrager zodra Lion Legal Publishing deze gegevens heeft verstuurd naar het door Adverteerder opgegeven e-mailadres.

(b) Zorg te dragen dat Lion Legal Publishing altijd de juiste gegevens heeft van Adverteerder voor het opmaken van het profiel en het versturen van de aanvragen.

3.) BETALING

3.1 Adverteerder betaalt maandelijks het onderstaande tarief per site:

- Ingevorderd-Rijbewijs.nl : € 200,- per maand

3.2 Naast deze kosten worden Adverteerder geen andere kosten in rekening gebracht.

3.3 Bij een significante stijging of daling in de bezoekersaantallen kan Lion Legal de genoemde tarieven naar boven of beneden wijzigen. Deze wijziging zal per mail worden medegedeeld. Adverteerder kan op grond van deze tariefwijziging de samenwerking per direct beëindigen.

3.4 Elk jaar zal op 1 januari bovenstaand tarief/bovenstaande tarieven worden verhoogd met het inflatiecijfer conform de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Adverteerder kan op grond van de tariefwijziging conform het CPI de samenwerking niet per direct beëindigen.

4.) BETALING

4.1 De in deze Samenwerkingsovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

4.2 Lion Legal Publishing factureert aan Adverteerder de conform artikel 3.1 verschuldigde vergoeding aan het eind van elke kalandermaand. Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van de factuur per e-mail.

5.) BETALINGSPROBLEMEN

5.1 Mochten er zich betalingsproblemen voordoen, dan zal Adverteerder een betalingsherinnering ontvangen.

5.2 Lion Legal Publishing houdt zichzelf het recht voor het account van de Adverteerder per direct te blokkeren bij een te late betaling.

5.3 Lion Legal Publishing houdt zichzelf het recht voor de wettelijke rente door te bereken bij een te late betaling en acht zich vrij rechtsmaatregelen te treffen.

6.) WIJZIGINGEN

6.1 Aanpassingen aan bijvoorbeeld contactgegevens worden binnen 3 werkdagen doorgevoerd.

6.2 Adverteerder dient wijzigingen door te geven per e-mail gericht aan info@tribevibe.nl.

7.) GEBRUIK LOGO’S EN LINKS

7.1 Beide partijen maken een hyperlink naar de wederzijdse websites.

7.2 Adverteerder heeft het recht de logo’s van de juridische websites van Lion Legal Publishing te gebruiken.

7.3 Lion Legal heeft het recht het logo van Adverteerder te gebruiken op de bovengenoemde sites van Lion Legal Publishing.

8.) BEËINDIGING

8.1 De Samenwerkingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de samenwerkingsovereenkomst per mail opzeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de volgende maand.

8.2 Beide partijen behouden zich het recht voor de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig op te zeggen zonder opgaaf van reden.

8.3 Nadat een einde aan de Samenwerkingsovereenkomst is gekomen om welke reden dan ook, zijn partijen niet langer gerechtigd om zich met elkaar te associëren en zullen zij elk gebruik van elkaars merken en namen staken en gestaakt houden.

9.) EXCLUSIVITEIT

9.1 De genoemde exclusiviteit onder C. is alleen van toepassing op de in deze samenwerkingsovereenkomst genoemde regio's en websites. Lion Legal Publishing en Adverteerder zijn en blijven te allen tijde bevoegd tot het aangaan van soortgelijke samenwerkingen met andere juridische sites en/of initiatieven met derden.

10.) INFORMATIE-UITWISSELING EN GEHEIMHOUDING

10.1 Partijen zullen alle informatie die zij in het kader van deze Samenwerkingsovereenkomst (alsmede de inhoud van de Samenwerkingsovereenkomst) verkrijgen, op welke wijze dan ook, omtrent de naw-gegevens van aanvragers, strategieën, producten, tarieven en diensten zowel tijdens als na beëindiging van deze Samenwerkingsovereenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien partijen tot openbaarmaking krachtens de wet verplicht zijn of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is.

11.) AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Lion Legal Publishing en Adverteerder zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die de andere partij lijdt door tekortkomingen van de ene partij bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, behoudens voor schade veroorzaakt door grove schuld of opzet.

11.2 Lion Legal Publishing is nooit partij in een overeenkomst tussen Adverteerder en Aanvrager. Adverteerder vrijwaart Lion Legal Publishing van enige aanspraak van Aanvrager ten aanzien van de uitvoering van de aanvraag.

11.3 Lion Legal Publishing streeft ernaar om haar websites continu beschikbaar te houden voor bezoekers. Echter aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die Adverteerder mogelijk kan lijden wanneer een website niet bereikbaar is.

12.) OVERDRAAGBAARHEID

12.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Samenwerkingsovereenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd.

13.) OVERIG

13.1 Op deze Samenwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Samenwerkingsovereenkomst mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting beslecht worden ten overstaan van de bevoegde rechter te Haarlem.

13.3 Alle kennisgevingen of andere mededelingen die partijen op grond van deze Samenwerkingsovereenkomst aan elkaar zullen doen vinden schriftelijk plaats aan de in deze Samenwerkingsovereenkomst genoemde contactpersonen. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

13.4 Voor zover en indien Adverteerder gebruik maakt van algemene voorwaarden, wordt iedere toepassing van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND

Namens Lion Legal
Ronald Buijs
Haarlem, 25-01-2016

Handtekening-rsbuijs

 

Namens G.J. van Oosten B.V.
Geertjan van Oosten
Amsterdam

Signed on 23/03/2016 02:46PM
IP Address: 93.92.24.21